اعضای هیئت مدیره
مهدی پرچمی

مهدی پرچمی

رئیس هیئت مدیره

محمد جواد سلطانی گردفرامرزی

محمد جواد سلطانی گردفرامرزی

نایب رئیس اول هیئت مدیره

علی اکبر خوش احوال

علی اکبر خوش احوال

نایب رئیس دوم هیئت مدیره

حمید رضا پیوند زاده

حمید رضا پیوند زاده

دبیر هیئت مدیره

هاشم حزب الهی

هاشم حزب الهی

خزانه دار هیئت مدیره

حسن صادقی

حسن صادقی

بازرس هیئت مدیره

گالری فیلم